LEGE-OHARRA


INFORMAZIOAREN GIZARTEKO ZERBITZUEN LEGEA

IZENA:Azken Muga Elkarteak, webgunearen arduradunak (aurrerantzean, ARDURADUNA), erabiltzaileen eskura jartzen du dokumentu hau, Informazio Gizartearen eta Merkataritza Elektronikoaren Zerbitzuei buruzko uztailaren 11ko 34/2002 Legean ezarritako betebeharrak betetzeko eta webgunearen erabiltzaile guztiei erabilera-baldintzei buruzko informazioa emateko.

Webgune honetara sartzen den pertsona orok bere gain hartzen du erabiltzaile-papera, eta konpromisoa hartzen du hemen ezarritako xedapenak zorrotz bete eta betetzeko, bai eta aplikagarri den beste edozein lege-xedapen betetzeko ere. 

Azken Mugak webgunean ager daitekeen edozein informazio aldatzeko eskubidea izango du, erabiltzaileei betebehar horien berri aurrez eman edo jakinarazteko betebeharrik gabe, eta Azken Mugaren webgunean argitaratzea nahikotzat joko da.

 1. IDENTIFIKAZIO-DATUAK

IZENA: Azken Muga lkartea

EMAILA: 21@azkenmuga.eus

 1. XEDEA

Web Gunearen bidez, erabiltzaileei gure zerbitzuei buruzko informazioa eskuratzeko aukera eskaintzen diegu.

 1. PRIBATUTASUNA ETA DATUEN TRATAMENDUA

Eduki edo zerbitzu jakin batzuetarako irispidea izateko datu pertsonalak eman behar direnean, erabiltzaileek datu horien egiazkotasuna, zehaztasuna, benetakotasuna eta indarraldia bermatuko dituzte. Izaera edo helburuaren arabera dagokion tratamendu automatizatua emango die enpresak datu horiei, Pribatutasun Politikaren atalean adierazitako moduan.


 1. JABETZA INDUSTRIALA ETA INTELEKTUALA

Erabiltzaileak onartzen eta onartzen du Web Gunean erakusten diren eduki guztiak, eta, bereziki, diseinuak, testuak, irudiak, logoak, ikonoak, botoiak, softwarea, izen komertzialak, markak edo erabilera industriala edo komertziala izan dezaketen beste zeinuak Jabetza Intelektualaren eskubideen mende daudela, eta marka, izen komertzial edo zeinu bereizgarri guztiak, jabetza industrialaren eta intelektualaren eskubide guztiak, edukien eta/edo beste edozein hirugarrenen eskubide esklusiboa dutenak direla. Horregatik guztiagatik, erabiltzaileak konpromisoa hartzen du eduki horiek publikoki ez erreproduzitzeko, kopiatzeko, banatzeko, eskuragarri jartzeko edo beste edozein modutan ez komunikatzeko, eraldatzeko edo aldatzeko, eta betebehar horiek ez betetzearen ondorioz enpresari erreklamaziorik ez egiteko. Web Gunean sartzeak ez dakar inola ere eskubide horiei uko egitea, eskualdatzea, lizentzia edo lagapen osoa edo partziala egitea, berariaz kontrakoa ezartzen ez bada. Web Gunea Erabiltzeko Baldintza Orokor hauek ez diete Erabiltzaileei ematen Web Gunea eta/edo haren edukiak berariaz aurreikusitakoez bestelako erabiltzeko, giza baliabideak erabiltzeko, aldatzeko, ustiatzeko, erreproduzitzeko, banatzeko edo jendaurrean jakinarazteko beste eskubiderik. Eskubideen beste edozein erabilera edo ustiapen enpresak edo ukitutako eskubideen titularra den hirugarrenak horretarako berariaz emandako aurretiazko eta berariazko baimenaren mende egongo da.

Edukiak, testuak, argazkiak, diseinuak, logotipoak, irudiak, ordenagailu-programak, iturburu-kodeak eta, oro har, espazio honetan dagoen edozein sorkuntza intelektual, bai eta, oro har, espazioa bera ere, multimedia-lan artistiko gisa, jabetza intelektualaren arloko legeriak babesten ditu egile-eskubide gisa. Enpresa Web Gunearen diseinu grafikoa, menuak, nabigazio-botoiak, HTML kodea, testuak, irudiak, testurak, grafikoak eta Web Gunearen beste edozein eduki osatzen duten elementuen titularra da, edo, edozein kasutan, elementu horiek erabiltzeko dagokion baimena du. Web Gunean xedatutako edukia ezingo da erreproduzitu, ez osorik, ez zati batean, ez transmititu, ez erregistratu informazioa berreskuratzeko ezein sistemaren bidez, inola ere ez, aipatutako erakundearen aldez aurreko idatzizko baimena izan ezean.

Era berean, debekatuta dago “copyright” a eta babesteko gailu teknikoak edo edukiek izan dezaketen edozein informazio-mekanismo ezabatzea, saihestea eta/edo manipulatzea. Web Gune honen Erabiltzaileak konpromisoa hartzen du aipatutako eskubideak errespetatzeko eta eskubide horiei kalte egin liezaiekeen edozein jarduketa saihesteko; nolanahi ere, enpresak beretzat gordeko ditu jabetza intelektual eta industrialeko eskubide legitimoak defendatzeko dagozkion legezko bitarteko edo ekintzak.

 1. WEBGUNEAREN ERABILTZAILEAREN BETEBEHARRAK ETA ERANTZUKIZUNAK

Erabiltzaileak konpromiso hauek hartzen ditu:

 

Web Gunea eta edukiak eta zerbitzuak egoki eta zilegi erabiltzea, honako hauen arabera: (i) une bakoitzean aplikatzekoa den legeria; (ii) Web Gunea Erabiltzeko Baldintza Orokorrak; (iii) oro har onartutako morala eta ohitura onak eta (iv) ordena publikoa.

Web Gunean sartzeko behar diren baliabide eta eskakizun tekniko guztiez hornitzea.

Egiazko informazioa ematea Web Guneko formularioak bere datu pertsonalekin betetzean eta uneoro eguneratuta edukitzean, une oro erabiltzailearen benetako egoerari erantzuteko moduan. Erabiltzailea izango da egiten dituen adierazpen faltsuen edo zehaztugabeen erantzule bakarra, bai eta enpresari edo hirugarrenei ematen dien informazioagatik eragiten dizkien kalteen erantzule bakarra ere.


Aurreko paragrafoan ezarritakoa gorabehera, erabiltzaileak honako hauei uko egin beharko die:

Web Gunea eta/edo edukiak baimenik gabe edo iruzurrez erabiltzea, Erabilera Baldintza Orokor hauetan debekatuta dauden eta hirugarrenen eskubideak eta interesak kaltetzen dituzten helburu edo ondorio ez-zilegiekin, edo, edozein modutan, edozein ekipo informatikotan biltegiratutako zerbitzuak edo dokumentuak, artxiboak eta mota guztietako edukiak normaltasunez erabiltzea kaltetu, deuseztatu, gainkargatu, hondatu edo eragotzi dezaketenak.

Web Guneko baliabide edo eremu mugatuetara sartzea edo sartzen saiatzea, sarbide horretarako eskatutako baldintzak bete gabe.


Kalteak eragitea Web Guneko sistema fisiko edo logikoetan, hornitzaileenetan edo hirugarrenenetan.

Enpresaren, hornitzaileen edo hirugarrenen sistema fisiko edo logikoetan kalteak eragin ditzaketen birus informatikoak edo beste edozein sistema fisiko edo logiko sarean sartzea edo zabaltzea.

Enpresaren, hirugarren hornitzaileen eta beste erabiltzaile batzuen datuak eskuratu, erabili eta/edo manipulatzen saiatzea.

Erreproduzitu edo kopiatu, banatu, publikoari edozein komunikazio publikoren bidez sartzen utzi, edukiak eraldatu edo aldatu, eskubideen titularraren baimena izan ezean edo hori legez baimenduta egon ezean.

Jabetza intelektualeko edo industrialeko eskubideei buruzko oharrak eta enpresaren edo edukietan sartutako hirugarrenen eskubideak identifikatzen dituzten gainerako datuak ezabatzea, ezkutatzea edo manipulatzea, bai eta babes-gailu teknikoak edo edukietan sar daitekeen edozein informazio-mekanismo ere.


Edukiak lortzea eta lortzen saiatzea, horretarako, kasuan-kasuan eskura jarri ez diren bitartekoak edo prozedurak erabiliz, edo edukiak dauden web-orrietan edo, oro har, Interneten erabili ohi diren edukietan esanbidez adierazitakoak erabiliz, web gunea eta/edo edukiak kaltetzeko edo erabilezin bihurtzeko arriskurik ez dakartelako.


Bereziki, eta argibide hutsez eta zehaztasunik gabe, Erabiltzaileak konpromisoa hartzen du ez transmititzeko, zabaltzeko edo hirugarrenen eskura jartzeko informazio, datu, eduki, mezu, grafiko, marrazki, soinu- eta/edo irudi-artxibo, argazki, grabazio, software eta, oro har, edozein eratako materiala, baldin eta, edozein modutan, aurkakoa bada, Konstituzioan aitortutako oinarrizko eskubideak eta askatasun publikoak gutxiesten baditu edo horien aurka egiten badu, nazioarteko tratatuetan edo indarrean dauden gainerako delitu-jardueretan, indu-jardueretan eta delitu-jardueretan. Antsietate edo beldur egoera onartezin bat eragiten badu edo eragin badezake. • Osasunarentzat eta oreka psikikoarentzat arriskutsuak, arriskutsuak edo kaltegarriak diren jardunbideetan parte hartzera bultzatzen badu. • Sozietatearen edo hirugarrenen babes intelektual edo industrialaren arloko legediak babesten du, egin nahi den erabilera baimendu gabe. • Ohorearen, intimitate pertsonalaren edo familiarraren aurkakoa izan daiteke, baita edozein motatako publizitatearen edo edozein motatako programaren aurkakoa ere.


Web Guneko zerbitzu eta/edo eduki batzuetara sartzeko pasahitz bat emango balitzaizu, arduraz erabili beharko duzu, eta uneoro isilpean gorde. Ondorioz, hura behar bezala zaintzearen eta konfidentzialtasunaren erantzule izango da, eta konpromisoa hartuko du hirugarrenei aldi baterako edo modu iraunkorrean ez lagatzeko, ez eta kanpoko pertsonei zerbitzu eta/edo eduki horietara sartzen ez uzteko ere. Era berean, sozietateari jakinarazi behar dio pasahitza behar ez bezala erabiltzea ekar dezakeen edozein egitate, hala nola, lapurreta, galera edo baimenik gabeko sarbidea, berehala ezerezteko. Ondorioz, aurreko jakinarazpena egiten ez duen bitartean, enpresak ez du inolako erantzukizunik izango pasahitza behar ez bezala erabiltzetik erator badaiteke, eta bere erantzukizunekoa izango da legez kanpoko hirugarren batek Web Guneko edukiak eta/edo zerbitzuak legez kontra erabiltzea. Zabarkeriaz edo doloz Erabilera Baldintza Orokor hauetan ezarritako betebeharren bat betetzen ez badu, ez-betetze horrek enpresari eragin diezazkiokeen kalte eta galera guztien erantzukizuna izango du.

 1. ERANTZUKIZUNAK

Ez da bermatzen webgunean jasotako elementuak eta informazioak etengabe sartzea, behar bezala bistaratzea, deskargatzea edo erabiltzea, baldin eta kontroletik kanpo dauden faktoreek edo inguruabarrek eragotzi, zaildu edo eten baditzakete. Eskainitako eduki edo informazioetarako irispidearen ondorioz har daitezkeen erabakien erantzule ez da egiten.

Zerbitzua eten ahal izango da, edo erabiltzailearekiko harremana berehala konpondu, haren Web Gunearen edo bertan eskainitako edozein zerbitzuren erabilera Erabilera Baldintza Orokor hauen aurkakoa dela ikusten bada. Ez gara erantzule egiten Web Gunea erabiltzearen ondoriozko kalte, galera, erreklamazio edo gastuengatik.

Kalte horiek eragin ditzaketen edukiak ahalik eta lasterren ezabatzeko erantzukizuna izango du, baldin eta hala jakinarazten bada. Bereziki, ez dugu erantzukizunik izango, besteak beste, honako hauek eragindako kalteengatik:

Interferentziak, etenak, akatsak, ez-egiteak, telefono-matxurak, atzerapenak, blokeoak edo deskonexioak sistema elektronikoaren funtzionamenduan, telekomunikazio-linea eta -sareetako akatsek, gainkargek eta akatsek eragindakoak, edo enpresaren kontroletik kanpoko beste edozein arrazoik eragindakoak. 

Bidegabeko esku-sartzeak, edozein motatako programa gaiztoak erabiliz eta edozein komunikabideren bidez, hala nola birus informatikoen edo bestelakoen bidez.

Web Gunearen bidegabeko abusua edo abusu desegokia.

Nabigatzaileak gaizki funtzionatzeagatik edo eguneratu gabeko bertsioak erabiltzeagatik sortutako segurtasun- edo nabigazio-akatsak. Webgunearen administratzaileak beretzat gordetzen du Web Gunean dagoen edozein eduki edo informazio, osorik edo zati batean, kentzeko eskubidea.

Azken Mugak ez du inolako erantzukizunik izango Web Guneko Erabiltzaileek erabilera libreko zerbitzuak gaizki erabiltzeagatik sor daitezkeen kalte eta galerengatik. Era berean, ez du erantzukizunik izango datuak biltzeko formularioen ondorioz jaso daitezkeen edukiengatik eta informazioengatik, eta kontsulta- eta zalantza-zerbitzuak emateko baino ez ditu izango. Bestalde, zerbitzu horiek modu ez-zilegian edo desegokian erabiltzeagatik kalte-galerak eraginez gero, eragindako kalte edo galerengatik erreklamatutako erabiltzailea izan daiteke.

Web Gunean sartzearen edo erabiltzearen ondorioz hirugarrenek jarritako erreklamazio, ekintza edo demandetatik eratorritako kalte eta galeren aurrean AZKEN MUGA ezerezean mantenduko duzu. Era berean, “Robotak”, “Spiderrak”, “Crawlerrak” edo datuak biltzeko edo ateratzeko erabiltzen diren antzeko tresnak erabiltzetik edo Web Gunearen funtzionamenduan karga zentzugabea ezartzen duen beste edozein jarduketatik eratorritako kalte-galeren ordaina ematera behartuta zaude.


 1. HIPERESTEKAK

Erabiltzaileak ez du inolaz ere Web Gunea erreproduzituko, ezta hiperesteka edo hiperesteka baten bidez ere, ez eta eduki bakar bat ere, fitxategiaren arduradunaren berariazko eta idatzizko baimena izan ezean.


Web Guneak hirugarrenek kudeatutako beste webgune batzuetarako estekak izan ditzake, Erabiltzaileari informazio interesgarria, enpresa kolaboratzaileak eta/edo babesleak eskuratzeko aukera emateko. Horrekin bat etorriz, AZKEN MUGAk ez du bere gain hartzen web-gune horien edukiaren ardura, eta ez da kokatzen hirugarrenen esteken bidez hirugarrenei eskain dakizkiekeen zerbitzuen eta/edo informazioaren bermatzaile edo/eta parte eskaintzaile gisa.


Erabiltzaileari eskubide mugatua, ezeztagarria eta ez-esklusiboa ematen zaio Web Gunearen orri nagusirako estekak sortzeko, soilik erabilera pribaturako eta ez komertzialerako. Gure Web Gunerako esteka duten webguneek (i) ezin izango dute beren harremana faltsutu, ezta esteka hori baimendu dela adierazi ere, ezta markak, izendapenak, izen komertzialak, logotipoak edo gure gizartearen beste zeinu bereizgarri batzuk sartu ere; (ii) ezin izango dute eduki izan gustu txarrekotzat, lizuntzat, iraingarritzat edo eztabaidagarritzat jo daitekeen edukirik, sexu, arraza edo erlijioagatiko indarkeriara edo diskriminaziora bultzatzen duenik, eta ordena publikoarekin lotu gabe (ordena publikoaren kontra); Enpresak edozein unetan eskatu ahal izango du Web Gunerako esteka oro ezabatzeko, eta, ondoren, berehala ezabatu beharko du.


Enpresak ezin ditu kontrolatu beste web gune batzuek emandako informazioa, edukiak, produktuak edo zerbitzuak, baldin eta Web Gunerako estekak ezarrita badituzte.

 1. DATUEN BABESA

Zerbitzuetako batzuk erabiltzeko, erabiltzaileak aldez aurretik datu pertsonal batzuk eman behar ditu. Enpresak automatikoki tratatuko ditu datu horiek, eta dagozkion segurtasun-neurriak aplikatuko ditu, DBEO, Datuak Babesteko Lege Organikoa eta Datuak Babesteko Lege Organikoa betetzeko. Erabiltzaileak datu pertsonalen tratamenduan jarraitutako politikara jo dezake, baita aurrez ezarritako helburuak ezarri ere, Pribatutasun Politikan zehaztutako baldintzetan.

 1. COOKIES

Enpresak beretzat gordetzen du Web Gunean “Cookie” teknologia erabiltzeko eskubidea, ohiko erabiltzaile gisa aitortzeko eta Web Gunearen erabilera pertsonalizatzeko, aurrez bere hizkuntza edo eduki desiratuenak edo espezifikoenak aukeratuz.


Cookie-ek erabiltzailearen IP helbidea biltzen dute, eta Google da informazio horren tratamenduaren arduraduna.


Cookie-ak web zerbitzari baten bidez nabigatzaile batera bidaltzen diren fitxategiak dira, Erabiltzailearen nabigazioa Web Gunean erregistratzeko, Erabiltzaileak nabigatzailea jasotzen uzten duenean. Nahi baduzu, zure nabigatzailea konfiguratu dezakezu cookie-en harreraren pantailan abisatzeko eta disko gogorrean cookie-ak instalatzea eragozteko. Mesedez, kontsultatu nabigatzailearen jarraibideak eta eskuliburuak informazio gehiago eskuratzeko.

Cookie-ei esker, posible da Erabiltzaileak ordenagailuan erabiltzen duen nabigatzailea ezagutzea, Erabiltzaileak baino nabigazio- edo publizitate-eduki eta -lehentasunak eskaintzeko Erabiltzaileen profil demografikoei, baita bisitaldiak eta trafikoaren parametroak neurtzeko ere, eta aurrerabidea eta sarrera-kopurua kontrolatzeko.

 1. AITORPENAK ETA BERMEAK

Oro har, Web Gunean eskaintzen diren edukiak eta zerbitzuak informatzeko baino ez dira. Horrenbestez, horiek eskaintzean, ez da inolako bermerik edo aitorpenik ematen web-gunean eskainitako eduki eta zerbitzuei dagokienez, eta, aipamen gisa, zilegitasun-, fidagarritasun-, erabilgarritasun-, egiazkotasun-, zehaztasun- edo merkaturagarritasun-bermeak sartzen dira, legez adierazpen eta berme horiek baztertu ezin diren neurrian izan ezik.

 1. EZINBESTEKOETAN

Azken Mugak ez du inolako erantzukizunik izango zerbitzua ematea ezinezkoa denean, baldin eta hori elektrizitate-horniduraren, telekomunikazio-lineen, gizarte-gatazken, greben, matxinaden, leherketen, uholdeen, egitate eta ez-egiteen, eta, oro har, halabeharrezko edo ustekabeko kasu guztien etenaldien ondorio bada.

 1. EZTABAIDAK EBAZTEA. APLIKATU BEHARREKO LEGEA ETA JURISDIKZIOA

 

Erabilera Baldintza Orokor hauek eta Web Gunearen erabilera Espainiako legediaren arabera arautuko dira. Edozein eztabaida ebazteko, webgunearen arduradunaren egoitza sozialeko epaitegi eta auzitegietara joko dute alderdiek.

Baldin eta Erabilera Baldintza Orokor hauen edozein estipulazio galdaezina edo deuseza bada aplikatu beharreko legeriaren arabera edo ebazpen judizial edo administratibo baten ondorioz, galdaezin edo deuseztasun horrek ez ditu Erabilera Baldintza Orokor hauek, oro har, galdaezinak edo deusezak izango. Kasu horietan, enpresak hizpaketa hori aldatu edo ordeztuko du baliozkoa eta galdagarria den eta, ahal den neurrian, jatorrizko hizpaketan adierazitako helburua eta uzia lortzen duen beste batekin.